REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

www.good- spirits.eu

1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  2. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniony na stronie www.good-spirits.eu, umożliwiający założenie indywidualnego Konta
  3. Formularz zamówienia – formularz udostępniony na stronie www.good-spirits.eu umożliwiający złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzeda
  4. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub dokonała Zamówienia w Sklepie
  5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
  6. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  7. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, zabezpieczone loginem (stanowiącym adres email) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę; stanowi zbiór danych w systemie teleinformatycznym i umożliwia gromadzenie i dostęp do danych wprowadzanych przez Klienta, danych dotyczących Zamówień złożonych przez Klienta oraz sprawdzenia statusu Zamówień
  8. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na przesyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres email informacji o produktach, usługach, promocjach oraz działalności Usługodawcy
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.good-spirits.eu
  10. Przedsiębiorca – podmiot zawierający umowę ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  12. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.good-spirits.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie
  14. Sprzedający/Usługodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
   Good Spirits Co. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kormorana 10, 11-034 Tomaszkowo, NIP: 7393990812.
  15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiot prowadzący sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona za pośrednictwem strony www.good-spirits.eu
  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.good-spirits.eu
  2. Sklep prowadzony jest przez spółkę: Good Spirits Co. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kormorana 10, 11-034 Tomaszkowo, NIP: 7393990812.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu
   • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.good-spirits.eu/regulaminy oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
3. Usługi elektroniczne
  1. Za pośrednictwem strony www.good-spirits.eu Usługodawca świadczy nieodpłatnie Usługi elektroniczne tj. dostępu do zawartości strony, w tym do treści, tekstów i multimediów, Konto, Newsletter.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu, Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, w szczególności:
   • zabronione jest podejmowanie przez Usługobiorcę aktywności, które mogłyby negatywnie wpływać na funkcjonowanie Sklepu internetowego lub Usług elektronicznych, destabilizowały ich pracę oraz działań sprzecznych z przeznaczeniem Sklepu internetowego lub Usług elektronicznych, na przykład stosowanie oprogramowania zakłócającego pracę Sklepu internetowego lub Usług elektronicznych czy też rozsyłanie lub umieszczenia jako Sklep niezamówionej informacji handlowej
   • niedostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających Regulamin, na przykład: treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
   •  poszanowanie praw Usługodawcy i osób trzecich, w szczególności prawa autorskich i praw własności intelektualnej
  3.  Do korzystania z Usług elektronicznych i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (tj. komputer, tablet, telefon i inne) z dostępem do Internetu oraz wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową (tj. Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari).
  4. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego i Usług elektronicznych, niezbędne może być ponadto konto poczty elektronicznej (email).
  5. Dostęp do strony www.good-spirits.eu i Usług elektronicznych jest nieodpłatny.
  6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania ze strony www.good-spirits.eu lub skorzystania z określonych Usług elektronicznych tj. rejestracji Konta, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia. Umowa dotycząca świadczenia Usług elektronicznych Konta i Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
  7. W celu skorzystania z Usługi elektronicznej Konta, należy wypełnić Formularz rejestracyjny wymaganymi danymi, ustalić hasło oraz zaakceptować Regulamin. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy i ochrony go przez dostępem osób trzecich. Do jednego adresu email przypisane może być jedno Konto. Konto umożliwia wprowadzenie i aktualizowanie danych dotyczących adresów dostawy, przeglądanie historii Zamówień, sprawdzenie statusu aktualnie złożonych Zamówień.
  8. W celu skorzystania z Usługi elektronicznej Newsletter należy podać adres email i wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera na podany adres email.
  9. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych dostępu do zawartości strony ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, z chwilą opuszczenia strony przez Usługobiorcę.
  10. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych Usług elektronicznych i usunąć Konto lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając prośbę na adres info@good-spirits.com. Usunięcie konta lub rezygnacja z Newslettera jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez użytkownika umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
  11. Z uwagi na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usług elektronicznych za zgodą Usługobiorcy, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie tej usługi, na mocy art. 38 pkt 13 Praw konsumenta. Usługobiorca może jednak w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej.
  12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu dostarczania przez Usługobiorcę treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w przypadku gdy Usługobiorca wykorzystuje Sklep do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, gdy Usługodawca uzyska wiarygodną informację, o tym że, Usługobiorca swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych użytkowników oraz innych osób.
  13. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
  14. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Usług elektronicznych można zgłaszać Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres info@good-spirits.com lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  15. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Usługobiorcę.
  16. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu rejestracyjnym oraz w Formularzu zamówienia są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku założenia Konta Usługobiorca zobowiązuje się do aktualizacji podanych danych.
  17. Korzystanie z Usług elektronicznych oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami, obejmującymi w szczególności:
   • złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany i inne
   • programy śledzące działania użytkownika w sieci, gromadzące informacje o użytkowniku i wysyłające je autorowi programu
   •  wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing)
   • programy szpiegujące
   • spam
   • włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich.
  18. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
  19. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
   • zapory sieciowe
   • regularna aktualizacja oprogramowania
   • zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów
   • regularne skanowanie systemu programem antywirusowym
   • szyfrowanie transmisji danych
   •  nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia
   • używanie legalnych programów i aplikacji
   • instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.good-spirits.eu, dokonać wyboru produktu i specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. Złożenie Zamówienia jest możliwe zarówno po zalogowaniu się przez Klienta na Konto jak również bez posiadania Konta.
  5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • przedmiotu zamówienia,
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   • wybranej metody płatności,
   • wybranego sposobu dostawy,
   • czasu dostawy.
  7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
  8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  9. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Towaru i wydania Klientowi Towaru lub do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu ceny Towaru oraz do odebrania Towaru.
  10. Sprzedający w ciągu 24 godzin od otrzymania Zamówienia przesyła Kupującemu potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres email Kupującego podany przez niego podczas składania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
  11. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  12. Sprzedający może dokonywać zmian cen Towarów, wprowadzać nowe Towary do oferty w Sklepie, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana ceny dokonana przez Sprzedającego nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
  13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
  14. Realizacja Zamówienia opłaconego za pośrednictwem pośrednika płatności następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu płatności Klienta na koncie Sprzedającego lub pośrednika płatności. Gdy wybrano płatność online, w przypadku braku dokonania płatności w ciągu 12 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedający potwierdził już przyjęcie Zamówienia to Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Gdy wybrano płatność przelewem, w przypadku braku zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedający potwierdził już przyjęcie Zamówienia to Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
  15. Realizacja Zamówienia dla którego wybrano formę płatności za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  16. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wydanie Towaru powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  17. Sprzedający wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Klient może zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. W tym celu Klient powinien wysłać e-mail na adres info@good-spirits.com oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej, faktury będą wysyłane w formie papierowej na adres Klienta wskazany w Koncie lub podczas procesu Zamawiania.
  18. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
5. Dostawa
  1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba, że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
  3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą pośredników wskazanych pod adresem:www.good-spirits.eu
   Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
  4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   • Płatnością za pośrednictwem PayU
   • Płatnością za pośrednictwem Przelewy24
   • Kartami płatniczymi Visa i MasterCard
   • Za pośrednictwem portfeli elektronicznych ApplePay, GooglePay
   • Płatnością za pomocą płatności odroczonych PayPo
  3. W przypadku płatności online zapłata następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowych Sprzedającego lub pośrednika płatności. W przypadku płatności online Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 12 godzin od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. W przypadku płatności przelewem Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w 7 od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Za datę płatności przyjmuję się datę jej zaksięgowania na ww. koncie bankowym Sprzedającego.
  5. Klient ponosi koszty transakcji finansowej.
7. Kody rabatowe
  1. Kod rabatowy to kod uprawniający do skorzystania z rabatu na Zamówienie.
  2. Kody rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego Zamówienia. Kod rabatowy zawiera informacje o jego wartości. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre towary. Kod rabatowy może być powiązany z minimalną wartością Zamówienia.
  3. Nie można łączyć kilku kodów rabatowych.
  4. W celu skorzystania z kodu rabatowego, należy podać kod w Formularzu zamówienia. Rabaty na podstawie Kodu rabatowego są udzielane automatycznie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres: info@good-spirits.com albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza w załączniku do Regulaminu.
  3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: Good Spirits Company, ul. Marymoncka 105/37,
   01-813 Warszawa
  4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Klienta odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Sprzedający na obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
  3. Reklamacje można składać m.in. elektronicznie na adres info@good-spirits.com ub pisemnie na adres:Good Spirits Company, ul. Marymoncka 105/37, 01-813 Warszawa
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany udostępnić towar, zaś Sprzedający ma obowiązek odbioru towaru podlegającego naprawie lub wymianie
  5. Zaleca się, aby Klient w treści reklamacji podał następujące dane:
   • dane kontaktowe
   • numer Zamówienia oraz wskazanie Towaru, którego dotyczy reklamacja
   • datę i opis zgłaszanej wady
   • żądanie związane z reklamacją (żądanie usunięcia wady, wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną wadą)
   • paragonu albo faktury VAT.
  6. Sprzedający udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
  7. Sprzedający zrealizuje reklamację w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji przez Klienta i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.
  8. Sprzedający może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  9. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
  11. Wobec Klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
  12. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego punkt 10 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń
  1. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowe. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  2. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
  1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Przedsiębiorcą lub Usługodawcą a Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego lub Usługodawcy.
  2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z Przedsiębiorcą. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  4. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą sposobu płatności oraz faktu Umowy sprzedaży.
  5. Sprzedający jak również jego pracownicy czy też upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedającego, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników umyślnie.
  6. Postanowienia niniejszego punktu 12 nie mają zastosowania do Klientów bądź Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów.
13. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania przerw i zakłóceń w działalności Sklepu. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedający będzie w miarę możliwości informować użytkowników poprzez dostępne środki, np. poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Sklepu.
  2. Działanie Sklepu internetowego podlega prawu polskiemu, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
  3. Opinie dotyczące Towarów widoczne na stronie Sklepu pochodzą bezpośrednio od Klientów, którzy nabyli Towary w Sklepie.
  4. Prawa autorskie do treści umieszczanych na stronie Sklepu, znaków towarowych, elementów graficznych, jak również nazwa Sklepu podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, za które w szczególności uważa się: zmianę funkcjonalności Sklepu, zmianę danych Sprzedającego, poprawę świadczonych usług i obsługi, zmianę przepisów prawa lub zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa wskutek orzeczeń sądów oraz decyzji organów oraz usunięcie błędów zawartych w treści Regulaminu.
  6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie.
  7. W przypadku zmiany Regulaminu w odniesieniu do usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
  8. Sprzedający poinformuje o zmianie treści Regulaminu za pomocą komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
  9. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących Usług elektronicznych świadczonych w sposób ciągły tj. Konto, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie Regulaminu oraz o przysługującym prawie do wypowiedzenia umowy.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.